Komisionální hodnocení doktoranda (Thesis Advisory Committee) (TAC)

Komisionální hodnocení doktoranda (Thesis Advisory Committee) (TAC)

Od září 2024 je na Ústavu geologických věd PřF MU využíván koncept TAC jako standardní nástroj doktorského studijního programu "Geologie" pro zajištění komplexního systému individuálního hodnocení kvality doktorandů na cestě k obhajobě disertační práce. Každý doktorand zapsaný do doktorského programu musí být během studia pod dohledem a vedením ze strany TAC. TAC je zodpovědný za sledování pokroku studenta a poskytování externího poradenství a podpory jak studentovi, tak školiteli.

Zřízení TAC je v kompetenci studenta, ale výběr členů komise probíhá ve spolupráci studenta a školitele. Členové TAC by měli být vybráni a jmenováni během prvního semestru studia. Návrh členů TAC, schválený doktorandem a školitelem, musí být do konce prvního semestru doručen předsedovi oborové rady k posouzení a konečnému schválení.

V době mezi zápisem doktoranda a obhajobou disertační práce by se měl TAC sejít alespoň třikrát. Všechny naplánované schůzky jsou povinné a musí se konat v předem stanovených termínech (viz tabulka).

Doktorand je zodpovědný za pozvání členů TAC, organizaci zasedání TAC, zaslání zprávy o pokroku TAC členům výboru TAC před zasedáním a předložení kompletně vyplněných a podepsaných hodnotících zpráv TAC po zasedání.

Průběžnou zprávu o pokroku doktoranda (Progress report) i Hodnotící zprávu (Assessment Report) je nutné vložit do “Odevzdávárny” v předmětu GD651 Komisionální hodnocení doktoranda (TAC Meeting). Předmět musí být zapsán v semestru, ve kterém se koná zasedání TAC, a kompletně vyplněný a podepsaný protokol musí být odevzdán do konce zkouškového období daného semestru.

Změny je nutné konzultovat s předsedou oborové rady.

 

Harmonogram schůzek TAC

Rok zahájení studia

1st Meeting

2nd Meeting

3rd Meeting

Follow-up Meetings

2024 a později

2. semestr

4-5. semestr

7. semestr

9., 11., …

2023

nekoná se

4-5. semestr

7. semestr

9., 11., …

Před rokem 2023

Koncepce TAC se neuplatňuje – pokrok ve studiu je sledován výročními zprávami a hodnocením v ISu

Detailnější informace jsou uvedeny v TAC Guide step by step.

 

Šablony - formuláře lze vyplnit jak v CZ tak v AJ

 

Oborová rada PhD programu Geologie

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info