Proč jet na zahraniční pobyt?

Kam můžu jet? Jak se můžu přihlásit? Jaké jsou zkušenosti studentů? Základní informace k možnostem výjezdů do zahraničí v rámci Masarykovy univerzity najdete na webové stránce:

dosvetas.muni.cz

Zahraniční stáže

Studentům bakalářského a navazujícího magisterského programu Geologie je doporučeno absolvovat během studia zahraniční stáž (studijní pobyt).

Jak uskutečnit zahraniční stáž?

Celou řadu možností, jak se dostat na zahraniční stáž, nabízí Centrum zahraniční spolupráce MU. Zde naleznete podrobné informace ke všem programům (např. Erasmus LLP, Erasmus Mundus Aktivita II – External Cooperation Window, CEEPUS, Mezivládní dohody, Stipendia pro “Freemovers”), prostřednictvím kterých můžete stáž absolvovat.

Všechny výměnné programy jsou řízeny výhradně Centrem zahraničních studií s výjimkou programu Erasmus LLP, který organizačně zajišťují fakultní či ústavní koordinátoři. Na Ústavu geologických věd koordinuje tento program Mgr. Adam Říčka, Ph.D..

Kam můžu jet?

Všechny univerzity a státy, kam je možné v rámci studia na Geologickém ústavu MU vyjet, najdete zde.

Kdy se můžu přihlásit?

Zpravidla na přelomu ledna a února každého roku zveřejňuje ÚGV aktuální informace o možnostech stáží a termínech podání přihlášky pro následující akademický rok (e-mail, nástěnka). Následně je během února či března provedena nominace studentů podle podaných přihlášek. Již při podávání přihlášky byste měli mít rámcový přehled o tom, kdy a jaké předměty či kurzy chcete na vybrané zahraniční univerzitě absolvovat, abyste si mohli sestavit svůj studijní plán. 

Další informace k zahraničním stážím

1. Volba termínu stáže a plánování ukončení studia

Zahraniční stáž je optimální uskutečnit na konci třetího–začátku čtvrtého roku pětiletého studia, což však činí určité problémy vzhledem k dělení studia na bakalářský a navazující magisterský stupeň. Doporučujeme včas si zjistit, jaké jsou časové možnosti ukončení předmětů studovaných na stáži (zejména kdy je na zahraniční škole možno skládat zkoušky). Z uvedených důvodů je doporučeno plánovat stáž na:

  • až 5. semestr studia v bakalářském programu;
  • až 3. semestr studia v navazujícím magisterském programu.

Zdánlivě optimální 6. semestr bakalářského studia vede ke kolizím vzhledem k termínu státních závěrečných zkoušek na konci bakalářského studia. Při plánování stáže na tento termín se vám zpravidla nepodaří v témže semestru studium ukončit, je tedy vhodné jej ukončit o semestr dříve a požádat o mimořádné přijetí do navazujícího studia pro jarní semestr, nebo studium ukončit později, což však zčásti ukazuje na vaši neschopnost dostudovat včas.

Vzhledem k výukové praxi na ÚGV, kdy pokročilé a volitelné předměty jsou vyučovány jen jednou za dva roky, si musíte včas naplánovat, kdy tyto předměty absolvujete, abyste mohli v navazujícím magisterském studiu konat státní zkoušku z těch předmětů, které si chcete zvolit. V případě nemožnosti předmět absolvovat, obraťte se ještě před stáží přímo na vyučujícího, zda je možno předmět absolvovat a úspěšně ukončit náhradním způsobem.

2. Zápis předmětů závěrečné práce a semináře k ní

Doporučujeme i po dobu stáže pracovat na závěrečné práci, proto je vhodné si zapsat příslušný předmět (bakalářská či diplomová práce) a školitele o výsledcích průběžně informovat (např. formou e-mailů) tak, abyste mohli i za tento semestr zápočet za závěrečnou práci získat.

Zároveň doporučujeme zapsat si i příslušný bakalářský či diplomový seminář, abyste nemuseli prodlužovat studium. Zápočet za seminář je standardně řešen takto: Student, který byl na zahraniční stáži, vystoupí na úvodním diplomovém semináři v semestru, který bezprostředně následuje po jeho návratu ze zahraniční stáže, a v případě úspěšného vystoupení získá zápočet za předchozí semestr studia (musí to tedy být před ukončením období pro zápis předmětů!). Na konci téhož semestru vystoupí znovu a v případě úspěšné prezentace a dostatečné účasti získá zápočet za daný semestr. Toto řešení je třeba dojednat s příslušným vedoucím semináře předem, aby mohl přizpůsobit program semináře v daném semestru. Jiné varianty ukončení semináře a získání zápočtu v případě nevyhovujících termínů je třeba individuálně domluvit předem.

3. Zápis a hodnocení předmětů absolvovaných na stáži

Podrobně tuto problematiku upravuje Směrnice MU č. 8/2011 „Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity„. Pro uznání předmětů absolvovaných na stáži potřebujete předložit doklad zahraniční školy, že jste předměty absolvovali (pro účely uznávání je vhodné přinést též xerokopii, do které bude možno zaznamenat způsob uznání). Doklad nebo doklady musí obsahovat tyto informace:

  • u každého předmětu: identifikace předmětu/kurzu (název, kód), počet kreditů, rozsah výuky (tj. týdenní počet hodin – bezpodmínečně je nutný, pokud není uveden počet kreditů) a hodnocení,
  • způsob klasifikace předmětů (klasifikační stupnice).

Student má nárok na zápis a uznání všech úspěšně absolvovaných předmětů zapsaných podle Studijní smlouvy (zpravidla se jedná o odborné předměty a jazykovou výuku), u ostatních předmětů je posuzováno, zda odpovídají studijnímu programu. Předměty jsou do ISu zapisovány zpravidla pod originálním názvem a uznávány s původním počtem kreditů a původním hodnocením (pokud jsou tyto hodnoty alespoň přibližně srovnatelné s podmínkami na MU). Necelý počet kreditů se zaokrouhluje. Pokud počet kreditů není uveden, stanoví se na základě rozsahu výuky podle pravidel MU.

4. Uznání splnění studijních povinností na MU

Předměty, které jste absolvovali v zahraničí, vám mohou být uznány i pod kódy MU, pokud splňují podmínky uznání (viz Studijní a zkušební řád MU). K tomu je nutno doložit též sylabus (obsah) předmětu absolvovaného v zahraniční. Předměty MU se uznávají zpravidla s nulovým počtem kreditů. Takto uznávat předměty MU má tedy význam pouze u předmětů povinných či povinně volitelných, popř. u předmětů, které jsou nutnou prerekvizitou pro zápis dalších předmětů. Pro žádost o uznání předmětů MU na základě předmětů absolvovaných v zahraničí je k dispozici formulář na stránkách studijního oddělení PřF MU.

Uvažujete o studiu v zahraničí? Kontaktujte nás.

nebo navštivte

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info