Stipendia

Žádosti o stipendia

Zásady udělování stipendií z projektu specifického výzkumu “ Geologické, geodynamické a environmentální procesy při východním okraji Českého masivu”

Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, 2018

 

A Základní ustanovení

 • 1 Stipendia jsou určena na podporu publikační práce studentů nad rámec povinností v rámci studijního programu.
 • 2 Stipendia budou poskytována pouze za ověřitelné výsledky a prokazatelnou aktivitu studenta (především odborné publikace, případně přednášky a postery na mezinárodních konferencích atp. – publikace a konferenční abstrakty musí být vloženy do ISu jako publikační záznam s převodem do RIV).
 • 3 Stipendium bude uznáno a vypláceno výhradně až po publikaci článku/příspěvku (ve výjimečných případech již po přijetí publikace k tisku – např. některé časopisy s IF s dlouho čekací lhůtou uveřejnění) či úspěšném absolvování akce/konference. Současně žadatel o stipendium musí mít jako autor v publikaci uvedenou instituci ÚGV PřF MU (afilace).
 • 4 Stipendia jsou nenároková, podání žádosti neznamená přidělení stipendia.
 • 5 O výši stipendia bude rozhodnuto po vyhodnocení kola sběru žádostí. Pro účast na konferenci je stipendium určeno především na náklady spojené s úhradou konferenčního poplatku, nemusí tedy plně pokrýt náklady studenta na konferenci. V případě většího množství kvalitních publikací s IF faktorem nemusí být na konference vyčleněny žádné finanční prostředky.
 • 6 Žádosti o stipendium za publikace v recenzovaném časopise, které jsou současně vykázány do povinně volitelných předmětů G6031 Publikace výsledků bakalářské práce a G9031 Publikace výsledků diplomové práce budou z hodnocení vyřazeny.
 • 7 Jeden záznam publikace/výsledku v ISu odpovídá právě jednomu návrhu na stipendium, duplikace žádostí bude vyloučena. V případě více publikací může být podáno více žádostí.
 • 8 V případě více žádostí autorského kolektivu s nárokem na stipendium, bude částka adekvátně rozdělena mezi jednotlivé autory.
 • 9 Více abstraktů z jedné konference se hodnotí jako jediná žádost o stipendium
 • 10 V případě většího množství platných žádosti nad rámec finančních prostředků určených na stipendia, nemusí být částka totožná za ekvivalentní výstupy v různých kolech sběru žádostí. Stejně tak jako ve srovnání s předešlými roky.
 • 11 Stipendia budou vyplácena 2x za rok.

B Hodnocení výstupů pro účely udělení stipendia

Kvalita výstupů a tomu odpovídající výše stipendia bude hodnocena podle následujících kritérií, která jsou uvedena v pořadí podle jejich důležitosti:

 1. Článek v časopisu s impaktním faktorem (IF). Hodnocen bude kvartil časopisu v dané kategorii na WoS, hodnota IF časopisu a pořadí studenta v seznamu autorů.
 2. Článek v časopisu vedeném v databázi mezinárodních recenzovaných publikací Scopus. Hodnocen bude typ časopisu a pořadí studenta v seznamu autorů.
 3. Rozšířený abstrakt konferenčního příspěvku uveřejněném ve sborníku zařazeném do databází WoS či Scopus.
 4. Recenzovaný článek v časopisu vedeném v seznamu RVV recenzovaných neimpaktovaných periodik. Hodnocena bude kategorie zařazení vědního oboru, typ časopisu a pořadí studenta v seznamu autorů.
 5. Publikace uvedené v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Hodnocena bude kvalita publikace a pozice studenta mezi autory.
 6. Jiné recenzované publikace. Hodnocena bude kvalita publikace a pozice studenta mezi autory.
 7. Aktivní účast na konferenci. Hodnocen bude význam konference, typ a počet prezentací (přednáška, poster), aktivní účast na konferenci a pořadí studenta v seznamu autorů.
 8. Jiné specifické výstupy. Za další výstupy s možností žádosti o stipendium budou považovány například přednášky na odborných seminářích, workshopech a popularizačních aktivitách, zavedení nové metodiky, užitných vzorů či patentů ad. Hodnocení bude provedeno podle významu akce či typu výstupu.

C Žádosti

Žádosti se předkládají výhradně na formulářích, které jsou ke stažení na internetových stránkách Ústavu geologických věd PřF MU (http://www.ugv.cz/)

Nedílnou součástí žádosti je vždy správně vyplněný a vytištěný publikační záznam z ISu, případně další požadované doklady (v případě konferencí zejména doložení skutečných nákladů studenta pro účast na konferenci).

Termíny pro předložení žádosti jsou nejpozději 31. května ve 12:00 (jarní sběr) a 30. září ve 12:00 (podzimní sběr).

Žádosti se předkládají na sekretariát Ústavu geologických věd PřF MU. Student si zajišťuje pouze vyjádření školitele a jeho podpis.

 

Kontaktní osoby: Mgr. Martin Knížek, Ph.D. a doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

 

Více informací zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info