Uplatnění

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy:

HYDROGEOLOGIE (hydrogeologické průzkumy, monitoring a vyhledávání nových zdrojů vod; projektování, výstavba a provozování vodních zdrojů; hloubení sond, vrtů a vsakovacích studní; čerpací, stoupací a vsakovací zkoušky; revitalizace vodotečí a rybníků; zadržování vody v krajině; vodohospodářské služby v oblasti pitných a odpadních vod a další)

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE (inženýrsko-geologické průzkumy pro zakládání staveb; sanace skalních stěn; laboratorní zkoušky zemin a hornin; modelování geotechnických problémů a další)

ENVIRONMENTÁLNÍ GEOLOGIE (odstraňování ekologických zátěží; posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, SEA; průzkumy znečištění horninového prostředí; sanace kontaminovaných lokalit a další)

ODPADY (hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; zajištění skládek různých druhů odpadů; rekultivace skládek; nakládání s odpady; likvidace odpadů a další)

TĚŽBA (těžba stavebních, nerudních a energetických surovin; zpracování a úprava surovin; rekultivace těžeben a další)

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (MŽP, referáty či odbory životního prostředí, územního plánování, stavební úřady a další)

VÝZKUMNÉ INSTITUCE (vysoké školy, akademie věd, muzea, geologická služba)

VEŘEJNÉ ORGANIZACE (orgány ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, přírodovědná muzea)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info