Jaká je charakteristika typických povolání našich absolventů?

Naši absolventi nalézají uplatnění v celé řadě povolání - ať už v praxi u soukromých firem anebo v nejrůznějších oblastech výzkumu. Seznam níže udává jen několik příkladů povolání, která naši uchazeči volí.

Aplikovaná povolání

Hydrogeolog

Hydrogeolog

Odvětví hydrogeologie se obecně zaobírá problematikou podzemních vod. Hydrogeologové se uplatní v oblasti hydrogeologického průzkumu, monitoringu, sanací, nebo např. stanovování kvality zdrojů vody a při jejich ochraně. Více o povolání hydrogeologa si můžete přečíst níže.

O povolání a platech

Inženýrský geolog

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie zkoumá vlastnosti horninového podloží relevantní ve vztahu k člověkem vytvořeným strukturám – budovám, tunelům, silnicím a dalším stavbám. Inženýrští geologové provádí inženýrskogeologický průzkum a posuzují podmínky pro zakládání staveb. Dohlíží při realizaci velkých staveb a infrastruktury a následně provádí monitoring. Díky znalostem vlastností podloží jsou kvalifikování posoudit rizika spojená např. s nestabilitou svahů a navrhovat vhodná opatření. Více o tomto povolání si můžete přečíst níže.

O povolání a platech

Ložiskový geolog

Ložisko

Ložisková geologie je odvětví geologie, které studuje zdroje nerostných surovin a jejich ložiska. Ložiskový geolog vede geologický průzkum za účelem vyhledávání ložisek, je expertem na způsoby vzniku zrudnění, využívá metod geochemie, geofyziky, nebo např. mineralogie za účelem mapování ložisek a navrhuje postup dobývání surovin. Přečtěte si více o povolání ložiskového geologa níže.

O povolání a platech

Environmentální geolog

Ložisko

Environmentální geologie mimo přírodní svět kolem nás studuje také interakce lidí s životním prostředím. Tento obor se proto zaměřuje nejen na horniny, sedimenty a vodu, ale také na povrchové procesy naší planety a změny těchto procesů. Environmentální geologové studují a monitorují tyto složky životního prostředí, aby předcházeli jeho degradaci zapříčiněné lidskými zásahy. Uplatňují se také ale při remediaci a nápravě ekologické zátěže a navrhují vhodná opatření. Chcete vědět více o tomto povolání? Klikněte na tlačítko níže. 

O povolání a platech

Hodnotitel rizik ukládání odpadů

Ložisko

Úloha hodnotitele rizik ukládání odpadů spočívá ve vyhledávání míst vhodných pro bezpečné uložení potenciálně rizikových látek a sledování vlivu uloženého odpadu na životní prostředí. Hodnotitelé proto provádí geologický průzkum, navrhují parametry úložiště pro zajištění maximální možné izolace rizikových látek od okolních půd, podzemních vod, horninového prostředí a rostlin a vedou environmentální monitoring. Více o tomto povolání se dozvíte na odkazu pod tlačítkem. 

O povolání a platech

Badatelská uplatnění

Výzkumem se mohou zabývat všichni geologové bez ohledu na jejich specifické zaměření. Níže je proto uveden pouze jeden příklad badatelské kariéry v geologii. Výzkumníků - geologů je ale celá řada, nemusí přitom jít pouze o klasické geologické obory jako je právě paleontologie, mineralogie, historická geologie, nebo například strukturní geologie a tektonika. I aplikované obory jako je environmentální geologie či hydrogeologie potřebují pro svůj pokrok vědecké pracovníky. Výzkumníci v oblasti geologie najdou uplatnění nejen na univerzitách nebo na České geologické službě, ale i v institucích jako je Akademie věd, v muzeích nebo v administrativě.

Paleontolog

Ložisko

Paleontologie studuje fosilní zbytky a otisky rostlin a organismů, stopy po činnosti živočichů, ale i molekulární doklady života zachované v horninovém záznamu. Paleontologové zkoumají fosilie za účelem rekonstrukce klimatických změn, životního prostředí a podmínek v minulosti nebo například objasnění průběhu masových vymírání, ale i za účelem lepšího pochopení evolučního procesu a historie planety Země. Více o práci paleontologa naleznete pod odkazem níže.

O povolání a platech


Jaké instituce zaměstnávají geology?

Mnoho geologů míří do soukromých společností, nebo si založí vlastní firmu. Geology však zaměstnává celá řada institucí, například:

  • ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (MŽP, referáty či odbory životního prostředí, územního plánování, stavební úřady a další)
  • VÝZKUMNÉ INSTITUCE (vysoké školy, akademie věd, muzea, geologická služba)
  • VEŘEJNÉ ORGANIZACE (orgány ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, přírodovědná muzea)

Zajímají vás konkrétní případy? Naši absolventi jsou úspěšní v českých i zahraničních firmách a institucích. Přečtěte si více o našich absolventech a jejich pracovních pozicích!

Kde pracují naši absolventi?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info