Programy a obory

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti.“

Bc. Jan Novák Bc. Jan Novák
absolvent oboru Správní geologie

Kombinované studium

Ústav geologických věd nabízí studium všech oborů i v kombinované formě, aktuálně (přihlášky na rok 2017) pouze u jednooborových studií.

Kombinované studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia, přičemž studenti kombinované formy si do značné míry mohou volit podíl prezenční a distanční výuky. Rozsah předmětů a jejich časové zařazení je v kombinované formě studia shodné jako ve formě prezenční.

Podrobné informace o průběhu kombinovaného studia

Všechny předměty daného oboru jsou nabízeny prezenční formou, distanční forma výuky je zajištěna u hlavních povinných a povinně volitelných předmětů a dále u vybraných předmětů volitelných. Počet předmětů s distanční formou (tj. předmětů se studijními oporami v elektronické podobě nebo s dostatečným počtem kusů doporučené studijní literatury k zapůjčení) je postupně stále rozšiřován. Studenti, kteří si zvolili distanční výuku určitého předmětu, mají samozřejmý přístup na přednášky a cvičení v prezenční formě studia, pokud jim to jejich časový program umožní.

Na základě organizačních potřeb (tvorba týdenního rozvrhu) jsou různými kódy rozlišovány odborné předměty s prezenční a distanční výukou (doplněno písmeno k), jejich obsahová náplň je však totožná.   Distanční forma výuky bude prováděna formou samostudia ze studijních opor či doporučené literatury, dále formou tzv. tutoriálů (speciální forma kontaktní výuky pro kombinované studium), osobními a elektronickými konzultacemi. Kontaktní výuka bude probíhat pravidelně, nejméně jedenkrát za dva týdny, zpravidla v pátek. Elektronická forma konzultací je zajištěna všemi vyučujícími.

Přírodovědecká fakulta MU má akreditaci provádět vzdělávání a řízení v těchto programech:

  • Bakalářský program Geologie (k získání titulu „bakalář“ – Bc.)

  • Navazující magisterský program Geologie (k získání titulu „magistr“ – Mgr.)

  • Navazující magisterský program Geologie – rigorózní řízení (k získání titulu „doktor přírodních věd“ – RNDr.)

  • Doktorský program Geologie (k získání titulu „doktor“ – Ph.D.)

  • Habilitační řízení (k získání titulu „docent“ – doc.)

  • Profesorské řízení (k získání titulu „profesor“ – prof.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info